Σελίδες

Seeking and Dreaming | H.P. Lovecraft, 1936

John Gutmann, Day Dream, 1935


“For I have always been a seeker, a dreamer, and a ponderer on seeking and dreaming.”

  H.P. Lovecraft, Night Ocean, 1936

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου