Σελίδες

Equivalents | Photos by Alfred Stieglitz (1910-1930)

Alfred Stieglitz, Equivalent, 1930
Alfred Stieglitz,  Equivalent, 1930                                                                       Alfred Stieglitz, 1930


"My cloud photographs are equivalents of my most profound life experiences, my basic philosophy of life. 
All art is an equivalent of the artist’s most profound life experiences."

"In photography there is a reality so subtle that it becomes more real than reality."

"Photographers must learn not to be ashamed to have their photographs look like photographs."


Alfred Stieglitz

Alfred Stieglitz, The dirigible, 1910
Alfred Stieglitz, Equivalent (Songs of the Sky), 1923                                                                Alfred Stieglitz, Song of the Sky and Trees, 1923
Alfred Stieglitz, The Aeroplane, 1910
Alfred Stieglitz, Equivalent, 1929                                                        Alfred Stieglitz, Equivalent, 1926
Alfred Stieglitz, Equivalent, 1927
Alfred Stieglitz, Music, A Sequence of Ten Cloud Photographs, N° VII, 1922


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου