Σελίδες

At North Farm | John Ashbery (1984)

Paul Nash, Promenade II, 1920


                                             Somewhere someone is traveling furiously toward you,
                                            At incredible speed, traveling day and night,
                                            Through blizzards and desert heat, across torrents, through narrow passes.
                                            But will he know where to find you,
                                            Recognize you when he sees you,
                                            Give you the thing he has for you?

                                           Hardly anything grows here,
                                           Yet the granaries are bursting with meal,
                                           The sacks of meal piled to the rafters.
                                           The streams run with sweetness, fattening fish;
                                           Birds darken the sky. Is it enough
                                           That the dish of milk is set out at night,
                                           That we think of him sometimes,
                                           Sometimes and always, with mixed feelings?                                                      John Ashbery, At North Farm, from A Wave (1984)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου