Σελίδες

Stereosc2pe + | Hands (II) / Marcel Proust / Berenice Abbott / Shiihara Osamu

Berenice Abbott, Hand, 1940's                                                Shiihara Osamu, Untitled, 1930's


“Remembrance of things past is not necessarily the remembrance of things as they were.” 

 Marcel Proust


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου