Flick Review < Five Miles to Midnight | Anatole Litvak (1962)Director: Anatole Litvak
Stars: Sophia Loren, Anthony Perkins, Gig Young
Music: Mikis Theodorakis, Jacques Loussier


Mikis Theodorakis - Twistin' The TwistSophia Loren in “Five Miles to Midnight, 1962                                                      Anthony Perkins, Sophia Loren, Five Miles to Midnight, 1962 
Anthony Perkins during the filming of “Five Miles to Midnight"
Sophia Loren and Anthony Perkins on the set of Five Miles to Midnight, 1962
Sophia Loren and Anthony Perkins 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...